Română (România)English (United Kingdom)

Fundatii Comunitare

 

Am grupat principiile pentru o bună fucționare a unei fundații comunitare în trei arii: sisteme de conducere și administrare, acordarea finanțărilor și programe comunitare, mobilizarea de resurse și dezvoltarea filantropiei.

Sisteme de conducere şi de administrare

O fundație comunitară:

 • este constituită legal ca fundație cu misiunea de a sprijini dezvoltarea unei arii geografice bine definite, prin cultivarea filantropiei şi acordarea de sprijin financiar.
 • este independentă și în afara controlului direct sau indirect al unei persoane, organizații, instituții, firme sau partid politic.
 • este condusă de un comitet director care supervizează în regim voluntar activitatea fundației, reflectând diversitatea comunității.
 • acționează în baza unei strategii de dezvoltare pe termen lung și a unui plan operațional anual.
 • are politici clare cu privire la supravegherea operațiunilor financiare de către comitetul director, inclusiv acceptarea donațiilor, gestionarea fondurilor și investițiilor, acordarea de granturi, etica și transparența.
 • asigură o evidență exactă a tuturor operațiunilor financiare pentru a îndeplini cerințele legale, nevoile donatorilor și nevoia publicului de a fi informat. Realizează anual o verificare financiară independentă.
 • publică un raport anual ce conține informații despre operațiunile sale, finanțările oferite și situația financiară.
 • comunică cu celelalte fundații comunitare din România, oferind informații și participând la dialog și acțiuni comune.


Acordarea finanţărilor şi programe comunitare

O fundație comunitară:

 • demonstrează o înțelegere largă a problemelor sociale, a nevoilor și a oportunităților locale, urmărind să creeze un impact pozitiv și de durată prin acordarea de finanțări și programe comunitare.
 • utilizează majoritatea resurselor generate pentru a activa spiritual comunitar și inovația în sectoare variate ale comunității prin oferirea de granturi, burse și alte forme de sprijin.
 • stimulează cunoașterea și participarea comunității locale în conturarea soluțiilor pentru dezvoltare, prin implicarea locuitorilor în analiza nevoilor, planificare, decizii, evaluare și atragere de fonduri.
 • include în mod proactiv în programe și decizii grupuri cât mai diverse din comunitate, inclusive cele vulnerabile sau marginalizate.
 • stimulează parteneriatele, dialogul, învățarea, voluntariatul și punerea în comun a resurselor.
 • dezvoltă capacitățile organizațiilor locale, susținându-le să devină mai eficiente și să aibă un impact crescut.
 • face publice criteriile de luare a deciziilor și comunică oportunitățile de finanțare în interiorul grupurilor de potențiali beneficiari.
 • oferă suport potențialilor beneficiari ai finanțării pentru a înțelege politicile și procesele de acordare de finanțări și pentru a-și planifica și comunica în mod eficient propriile proiecte și idei de dezvoltare.
 • întreprinde demersurile necesare pentru a se asigura că finanțările sunt folosite pentru scopul definit şi contractat.
 • evaluează în mod constant impactul finanţărilor şi iniţiativelor proprii în comunitate. Încurajează și susține practicile de evaluare și documentare a impactului la nivelul beneficiarilor finanțării.


Mobilizarea de resurse şi dezvoltarea filantropiei

O fundație comunitară:

 • ilustrează bunele practici în dezvoltarea filantropiei, încurajând implicarea donatorilor în procesul de înțelegere a nevoilor comunității, ajutându-i să-și formuleze și să atingă obiectivele filantropice și identificând modalități inovatoare și responsabile de a da investiției lor un impact de durată.
 • oferă mecanisme flexibile pentru implicarea donatorilor și voluntarilor, permițând unei mari părți a comunității să contribuie financiar și cu expertiza proprie.
 • îşi bazează activitățile de atragere de fonduri pe comunicarea și negocierea continuă cu donatorul, dezvoltând încredere și transparență în relația cu cei care contribuie cu resurse.
 • se orientează în mod special pe contribuția și implicarea donatorilor și voluntarilor din comunitatea locală.
 • oferă donatorilor posibilitatea de a contribui la fonduri cu character permanent pentru abordarea durabilă a unor problem din comunitate.
 • ajută publicul să înțeleagă mai bine filantropia cu impact, prin oferirea de informații potențialilor donatori și crearea de noi mecanisme pentru implicarea acestora.
 • încurajează donatorii să pună la comun resurse, pentru un impact social crescut.

 

Sigle site